Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie informuje, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6,73-110 Stargard, tel.: 91 577 21 28,adres e-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:-poprzez adres e-mail: inspektor.danych.osobowych@mpgk.stargard.pl,pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana osobiście.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Milena Iżewska

milena.izewska@wodymiejskie.stargard.pl